Drawski Park Krajobrazowy

OCHRONA PRZYRODY

Park Krajobrazowy ma na celu ochronę wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych. Większość z powyżej wymienionych formy ochrony przyrody może się pokrywać obszarowo. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszary Drawskiego Parku Krajobrazowego, zostały objęte dodatkową ochroną w postaci utworzenia
9 Rezerwatów Przyrody. Należą do nich:

„Jezioro Czarnówek”
Rok powołania: 1974.
Powierzchnia: 11,88 ha, Gmina Złocieniec.
Rodzaj rezerwatu: wodno – florystyczny.
Stworzenie najściślejszej formy ochrony przyrody, właśnie w tym miejscu, ma na celu zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi. Jezioro Czarnówek jest zbiornikiem śródleśnym, położonym na dnie rozległej rynny fluwioglacjalnej (utworzonej w wyniku topnienia lodowaca). Woda jeziora charakteryzuje się dużą przezroczystością i jest bardzo kwaśna (pH 4,5), a maksymalna jego głębokość wynosi 9,5 m. Zbiornik ten należy do grupy jezior oligotroficznych (skąpożywnych), czyli ubogich w składniki pokarmowe, z dnem piaszczystym i o brzegach pozbawionych szerokiej strefy szuwarów. Nazwa - jezioro lobeliowe - pochodzi od rośliny lobelii jeziornej, która wraz z poryblinem jeziornym, brzeżycą jednokwiatową, wywłócznikiem skrętoległym i sitem drobnym tworzy zespół roślinny charakterystyczny tylko dla tego typu jezior.

Jezioro Czarnówek fot. zbiory ZPKWZ

„Dolina Pięciu Jezior”
Rok powołania: 1987.
Powierzchnia:  228,78 ha, Gmina Połczyn – Zdrój.
Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy.
Celem jego powołania jest zachowanie formy morfologicznej Pojezierza Drawskiego z bogatą szatą roślinną, kompleksów leśnych, zbiorników wodnych i torfowisk niskich z buczyną pomorską i licznymi stanowiskami roślin chronionych. Dolina Pięciu Jezior stanowi część tzw. Szwajcarii Połczyńskiej i jest jednym z najpiękniejszych zakątków województwa zachodniopomorskiego. Rezerwat obejmuje głęboką dolinę polodowcową o długości 4 km i szerokości do 300m. Jej strome zbocza wznoszą się na wysokość do 55 m nad dno doliny i do 200 m n.p.m. W obrębie doliny położonych jest pięć niewielkich jezior: Krzywe (Górne), Krąg (Okrągłe), Długie, Głębokie i Małe. Brzegi jezior porasta roślinność bagienna oraz zajmują torfowiska niskie. Przez wszystkie jeziora doliny przepływa rzeka Drawa, której źródła leżą w rejonie Jeziora Krzywego.

Dolina Pięciu Jezior fot. zbiory ZPKWZ

„Jezioro Prosino”
Rok powołania: 1988.
Powierzchnia: 81 ha, Gmina Czaplinek.
Rodzaj rezerwatu: ornitologiczny.
Rezerwat powołano ze względu na zachowanie miejsc bytowania i lęgów rzadko występujących gatunków ptaków wodnych i błotnych. Rezerwat obejmuje jezioro wraz z okalającymi je szuwarami i fragmentami zarośli. Przez zbiornik przepływa rzeka Drawa. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 1,8 m a długość ok. 1300 m. Z powodu niewielkiej głębokości i dużego stopnia eutrofizacji, zbiornik jest bogatym żerowiskiem dla ptactwa wodnego. W sezonie lęgowym wśród roślinności brzegowej jeziora i w jego najbliższym sąsiedztwie możemy spotkać perkozka, perkoza dwuczubego, bąka, płaskonosa, głowienkę, łyskę, czajkę, kszyka, śmieszkę, a to jest tylko kilka z kilkudziesięciu gatunków tu bytujących. Rezerwat jest terenem polowań bielików, kań rudych i rybołowów. Jezioro Prosino jest ważnym miejscem zgrupowań ptaków wodnych na Pojezierzu Drawskim w czasie migracji wiosennych i jesiennych. W tych okresach koncentracje łysek, krzyżówek i czernic osiągają często liczebność ponad 1500 osobników.

Jezioro Prosino fot. zbiory ZPKWZ

„Przełom Rzeki Dębnicy”
Rok powołania: 2009 rok.
Powierzchnia: 138,59 ha, Gmin Barwice.
Rodzaj rezerwatu: leśno – krajobrazowy.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie młodoglacjalnego (polodowcowego) krajobrazu z przełomem rzeki, o podgórskim charakterze. Obszar rezerwatu obejmuje dolinę  Rzeki Dębnicy poniżej jeziora Dębno z bogatą i zróżnicowaną florą i fauną, w tym stanowiskami widłozębu zielonego, hildenbrandii rzecznej i pliszki górskiej. Koryto Dębnicy tworzy przełom przez wzgórza moreny czołowej. Przełom ten oraz inne formy geomorfologiczne z głazami narzutowymi, wraz z występującymi zbiorowiskami leśnymi - przeważnie buczynami, czynią ten teren jednym z najcenniejszych fragmentów Drawskiego Parku Krajobrazowego. Obszar rezerwatu wyróżnia bogata i zróżnicowana flora mszaków,
w tym gatunków borealno-górskich.

Przełom Rzeki Dębnicy fot. zbiory ZPKWZ

„Torfowisko Toporzyk”
Rok powołania: 1996.
Powierzchnia: 43,07 ha, położony jest on na terenie otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego w gminie Połczyn - Zdrój.
Rodzaj rezerwatu: torfowiskowo – leśny.
Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie zbiorowisk torfowiskowych i mszarnych z udziałem rzadkich gatunków mchów charakterystycznych dla obszarów górskich. Rezerwat obejmuje teren leśny wyodrębniony naturalnymi granicami. Większą część rezerwatu zajmuje las mieszany świeży z wkomponowanymi zbiorowiskami borów bagiennych oraz olsów. Prawie 6 ha rezerwatu zajmuje torfowisko wysokie. Na groblach między dołami potorfowymi rozwinął się bór bagienny. W dołach potorfowych utworzyły się zespoły przygiełki białej, turzycy nitkowatej, mszaru z wełnianką wąskolistną, szuwarów pałkowych i bardzo rzadkiego mszarnika z wrzoścem bagiennym. Osobliwością rezerwatu jest występowanie wszystkich trzech krajowych gatunków owadożernych rosiczek: okrągłolistnej, pośredniej i długolistnej.

„Brzozowe Bagno koło Czaplinka”
Rok powołania: 2010
Powierzchnia: 58,13 ha, położony jest na terenie otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Czaplinek.
Rodzaj rezerwatu: leśno – torfowiskowy.
Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie unikalnych zespołów roślinnych związanych z torfowiskiem wysokim typu bałtyckiego oraz borami i lasami bagiennymi wraz z rzadkimi
i chronionymi gatunkami roślin. Głównym przedmiotem ochrony rezerwatu są: torfowiec ostrolistny, widłoząb miotlasty, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, przygiełka biała, borówka bagienna, nowelia krzywolistna, listera jajowata, widłak jałowcowaty, kruszyna pospolita, rokietnik pospolity, bielistka siwa, wełnianka pochwowata, wiciokrzew pomorski i pływacz zwyczajny. Do rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków zwierząt występujących w rezerwacie należy zaliczyć: żabę jeziorkową, żabę moczarową, żabę trawną, rzekotkę drzewną, traszkę zwyczajną, ropuchę szarą, żurawia, słonkę, kszyka i brodźca samotnego.

„Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały”
Rok powołania: 1965.
Powierzchnia: 7,57 ha, Gmina Złocieniec.
Rodzaj rezerwatu: florystyczny.
Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie torfowiska węglanowego i przejściowego ze stanowiskami roślin reliktowych. W skład rezerwatu wchodzi jezioro o powierzchni 3,6 ha oraz przyległe do niego torfowisko. W rezerwacie stwierdzono występowanie 112 gatunków roślin naczyniowych, 48 gatunków mszaków i 4 gatunków porostów. Wyróżniono 19 zbiorowisk roślinnych wodnych i bagiennych. Najbardziej interesującym z nich jest mechowisko z turzycą strunową. Zbiorowiska roślin wodnych to zespoły: rdestnicy pływającej, grzybieni północnych oraz osoki aloesowatej z żabiściekiem pływającym. Jedynym zbiorowiskiem leśnym występującym na terenie rezerwatu jest bór bagienny. Osobliwością są rośliny reliktowe: gwiazdnica grubolistna, bażyna czarna, trzcinnik prosty i wełnianka delikatna oraz objęte ochroną gatunkową: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, grzybienie północne, storczyki plamisty, krwisty i Traunsteinera.

„Brunatna Gleba”
Rok powołania: 1971.
Powierzchnia: 1,1 ha, Gmina Czaplinek.
Rodzaj rezerwatu: glebowy.
Celem jego utworzenia jest zachowanie typowo wykształconej leśnej gleby brunatnej wraz ze ściółką i runem. Ukształtowanie terenu rezerwatu oraz pokrywa geologiczna powstały
w wyniku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego oraz współczesnej erozyjnej
i akumulacyjnej działalności wód. Rezerwat leży w zasięgu strefy moreny czołowej,
w źródłowej partii rzeki Drawy. Gleba brunatna odpowiada siedlisku lasu świeżego. Teren rezerwatu porasta młody las bukowy z domieszką brzozy i świerka. W runie występuje: podkolan biały, zawilec gajowy, groszek wiosenny, gajowiec żółty, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier kosmaty, fiołek leśny oraz marzanka wonna.

„Zielone Bagna”
Rok powołania: 1996.
Powierzchnia: 55,38 ha, Gmina Złocieniec.
Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy.
Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie unikatowych zbiorowisk roślinności torfowiskowej i bagiennej. Główną część rezerwatu stanowi torfowisko wysokie o powierzchni ponad 44 ha, ze śladami intensywnej eksploatacji torfu. Na torfowisku można zaobserwować brak wyraźnie wykształconego drzewostanu. Porośnięte jest ono głównie zaroślami brzozowymi i wierzbowymi z domieszką sosny, osiki i olszy czarnej. Dominują tu gatunki roślin torfowisk, terenów bagiennych i wilgotnych. Obok przedstawicieli flory występujących pospolicie lub często na Pomorzu, stwierdzono wiele gatunków rzadkich i bardzo rzadkich
np.: wierzba borówkolistna, widłak torfowy, żurawina drobnolistkowa i modrzewnica zwyczajna, widłak torfowy, widłak jałowcowaty, trzy gatunki krajowych rosiczek (długolistna, pośrednia i okrągłolistna), kruszyna pospolita, bagno zwyczajne i kalina koralowa. Rezerwat wyróżnia niezwykle bogata flora mchów. W rezerwacie występuje dużo gatunków rzadkich, górskich i północnych. Torfianki, czyli zbiorniki wodne powstałe na skutek działalności człowieka, zasiedla masowo występujący tu skorpionowiec brunatny. Dodatkowym walorem flory rezerwatu jest jej naturalny charakter, gdyż poza świerkiem i czereśnią nie spotyka się na jego obszarze gatunków obcych, wprowadzonych przez człowieka.

PAMIĘTAJ!!!

W Polsce obwiązuje zakaz wchodzenia na tereny rezerwatów przyrody, wyjątkiem są te na w których wytyczono szlaki turystyczne przeznaczone dla zwiedzających.

Na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, można zwiedzić cztery rezerwaty przyrody: Dolina Pięciu Jezior, Jezioro Czarnówek, Jezioro Prosino oraz Przełom Rzeki Dębnicy. Poprzez wytyczenie w nich ścieżek ww. obszary zostały udostępnione turystycznie.

Z obszarem DPK pokrywają się dwie formy ochrony przyrody w postaci obszarów Natura 2000.

Obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska”.

Bardzo duża różnorodność siedlisk DPK tworzy idealne warunki lęgowe dla: bielika, błotniaka stawowego, bociana czarnego, kani czarnej, kani rudej, orlika krzykliwego, trzmielojada, czapli siwej, gągoła, krakwy, bąka i bociana białego, które stanowią przedmiot ochrony tego obszaru.

Obszar specjalnej ochrony siedlisk „Jeziora Czaplineckie”

Przepływająca przez DPK rzeka Drawa jest swoistym połączeniem dla występujących na tym terenie siedlisk przyrodniczych, reprezentowanych przez rzadkie gatunki flory, stanowiące przedmiot ochrony tego obszaru.

Pomniki przyrody jest to forma ochrony przyrody mająca na celu ochronę pojedynczych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. Na terenie DPK jest ich około 300. Na obszarze Gminy Czaplinek, znajduje się największy w parku pomnik przyrody nieożywionej, którym jest głaz narzutowy z wyrytym napisem „Tempelburg 1858”.  Jego obwód wynosi 19m  a wysokość ponad powierzchnią ziemi 3,5m.

 

 

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.