pldaendeitptruesuk

Drawski Park Krajobrazowy

Logotypy Plan Ochrony

 

Drawski Park Krajobrazowy łąka fot. zbiory ZPKWZ

Drawski Park Krajobrazowy łąka fot. zbiory ZPKWZ

Prace nad dokumentacją do planu ochrony oraz projektem planu ochrony prowadzone będą w czterech Etapach:

  • Etap I – etap wstępny, mający na celu uruchomienie prac nad dokumentacją do planu ochrony, obejmujący powiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony, identyfikację interesariuszy oraz prace kameralne, w tym określenie granic parku oraz jego otuliny;
  • Etap II – obejmujący prace kameralne i terenowe, w tym inwentaryzację zasobów przyrodniczych i wartości kulturowych oraz zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów w tym etapie;
  • Etap III – opracowanie koncepcji ochrony przyrody, zasobów kulturowych i krajobrazu, w tym wskazanie działań ochronnych oraz zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów w tym etapie;
  • Etap IV – opracowanie projektu planu ochrony parku krajobrazowego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień projektu planu.

Po zakończeniu prac przewidzianych w każdym z Etapów ZPKWZ udostępni dokumentacje na stronie internetowej ZPKWZ.

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 31 marca 2023 r.

Prace nad Etapem I, II i III do projektu planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego zostały zakończone w terminie. 

Ze względu na duży rozmiar map są one dostępne do wglądu w siedzibie ZPKWZ, w godzinach pracy Jednostki, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: (091) 48 17 133 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obecnie trwają prace nad Etapem IV.

Zawiadomienie o I spotkaniu w ramach prac nad planem ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego

W ramach prac w Etapu IV Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego. Projekt planu ochrony jest dostępny poniżej oraz na stronie  BIP ZPKWZ w zakładce Zawiadomienia i obwieszczenia, a także na stronach internetowych oraz BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Konsultacje będą trwały od 15 listopada 2022 r. do 05 grudnia 2022 r. (UWAGA: Ze względu na awarię strony internetowej i BIP ZPKWZ, która miała miejsce w dniach 13-15 listopada 2022 r. konsultacje społeczne przedłużono do dnia 08 grudnia 2022r.). Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ww. wskazanym terminie w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski w tej sprawie należy kierować na adres Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej, mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści uzasadnienia do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego, które zostanie również opublikowane na ww. stronach internetowych oraz BIP ZPKWZ i UMWZ.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ramach prac nad planem ochrony dostosowano przebieg granic parku krajobrazowego oraz jego otuliny do przebiegu działek ewidencyjnych oraz wskazano obszary cenne przyrodniczo. W granice parku włączone zostały jeziora lobeliowe: Kapka, Leśniówek, Kaleńskie, Łęka, Krzemno i Ciemniak wraz z ich zlewniami oraz trzy jeziora eutroficzne: Kleszczno, Pławno i Pławskie Małe, a także rezerwat przyrody Brzozowe Bagno koło Czaplinka. O włączenie jezior Kaleńskie, Łęka, Krzemno, Ciemniak, Pławno i Pławskie Małe oraz przyległych do nich gruntów wnioskowały lokalne społeczności, a wniosek uzyskał poparcie Burmistrza Czaplinka, Nadleśnictwa Czaplinek oraz Nadleśnictwa Świerczyna. Wniosek taki złożono także podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych ze społeczeństwem w toku prac nad planem ochrony. Dyrektor ZPKWZ po przeanalizowaniu dokumentacji do planu ochrony oraz wizji w terenie z udziałem Nadleśnictwa Świerczyna, pozytywnie zaopiniował powiększenie DPK o wskazane grunty. W związku z powyższym jednocześnie procedowana jest zmiana Uchwały Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego w powyższym zakresie. Zgodnie z ustawą o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zmiana Uchwały w sprawie Parku nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wymaga jednak uzyskania uzgodnień z radami gmin oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jednocześnie przygotowując uchwałę zmieniającą dostosowano treść zakazu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 7 zmienianej uchwały do aktualnej treści tego zakazu wskazanej w katalogu zakazów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody, gdzie dookreślono pojęcie linii brzegowej. Zmiana ta nie pociąga za sobą skutków w postaci zmiany gospodarowania gruntami na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Wyjątki przewidziane w ustawie pozostają bez zmian.

Zmiana ww. uchwały jest niezbędna do podjęcia uchwały w sprawie planu ochrony dla parku krajobrazowego.

Uchwała Sejmiku wraz z Załącznikami

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Siedziba

ul. Starzyńskiego 3–4
70–506 Szczecin
tel.: 91 48 17 120
fax: 91 48 17 121
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

Ryszard Mićko
tel. 91 48 17 120 (sekretariat)
rmicko@zpkwz.pl

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 7.30 - 15.30.

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.