Drawski Park Krajobrazowy

 

Drawski Park Krajobrazowy łąka fot. zbiory ZPKWZ

Drawski Park Krajobrazowy łąka fot. zbiory ZPKWZ

Prace nad dokumentacją do planu ochrony oraz projektem planu ochrony prowadzone będą w czterech Etapach:

  • Etap I – etap wstępny, mający na celu uruchomienie prac nad dokumentacją do planu ochrony, obejmujący powiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony, identyfikację interesariuszy oraz prace kameralne, w tym określenie granic parku oraz jego otuliny;
  • Etap II – obejmujący prace kameralne i terenowe, w tym inwentaryzację zasobów przyrodniczych i wartości kulturowych oraz zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów w tym etapie;
  • Etap III – opracowanie koncepcji ochrony przyrody, zasobów kulturowych i krajobrazu, w tym wskazanie działań ochronnych oraz zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów w tym etapie;
  • Etap IV – opracowanie projektu planu ochrony parku krajobrazowego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień projektu planu.

Po zakończeniu prac przewidzianych w każdym z Etapów ZPKWZ udostępni dokumentacje na stronie internetowej ZPKWZ.

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 31 marca 2023 r.

Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem wymaganych prawem opinii i uzgodnień, termin zakończenia prac nad projektem planu ochrony wydłużono do 30 czerwca 2023 r.

Prace nad Etapem I, II, III i IV do projektu planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego zostały zakończone w terminie.

Ze względu na duży rozmiar map są one dostępne do wglądu w siedzibie ZPKWZ, w godzinach pracy Jednostki, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: (091) 48 17 133 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obecnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego został przekazany przez Zarząd Województwa do przedłożenia na Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z czym trwają prace przygotowawcze do dalszego procedowania projektu przez Sejmik WZ.

Zawiadomienie o I spotkaniu w ramach prac nad planem ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego

W ramach prac w Etapu IV Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego. Projekt planu ochrony jest dostępny poniżej oraz na stronie  BIP ZPKWZ w zakładce Zawiadomienia i obwieszczenia, a także na stronach internetowych oraz BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Konsultacje będą trwały od 15 listopada 2022 r. do 05 grudnia 2022 r. (UWAGA: Ze względu na awarię strony internetowej i BIP ZPKWZ, która miała miejsce w dniach 13-15 listopada 2022 r. konsultacje społeczne przedłużono do dnia 08 grudnia 2022r.). Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ww. wskazanym terminie w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski w tej sprawie należy kierować na adres Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej, mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści uzasadnienia do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego, które zostanie również opublikowane na ww. stronach internetowych oraz BIP ZPKWZ i UMWZ.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ramach prac nad planem ochrony dostosowano przebieg granic parku krajobrazowego oraz jego otuliny do przebiegu działek ewidencyjnych oraz wskazano obszary cenne przyrodniczo. W granice parku włączone zostały jeziora lobeliowe: Kapka, Leśniówek, Kaleńskie, Łęka, Krzemno i Ciemniak wraz z ich zlewniami oraz trzy jeziora eutroficzne: Kleszczno, Pławno i Pławskie Małe, a także rezerwat przyrody Brzozowe Bagno koło Czaplinka. O włączenie jezior Kaleńskie, Łęka, Krzemno, Ciemniak, Pławno i Pławskie Małe oraz przyległych do nich gruntów wnioskowały lokalne społeczności, a wniosek uzyskał poparcie Burmistrza Czaplinka, Nadleśnictwa Czaplinek oraz Nadleśnictwa Świerczyna. Wniosek taki złożono także podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych ze społeczeństwem w toku prac nad planem ochrony. Dyrektor ZPKWZ po przeanalizowaniu dokumentacji do planu ochrony oraz wizji w terenie z udziałem Nadleśnictwa Świerczyna, pozytywnie zaopiniował powiększenie DPK o wskazane grunty. W związku z powyższym jednocześnie procedowana jest zmiana Uchwały Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego w powyższym zakresie. Zgodnie z ustawą o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zmiana Uchwały w sprawie Parku nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wymaga jednak uzyskania uzgodnień z radami gmin oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jednocześnie przygotowując uchwałę zmieniającą dostosowano treść zakazu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 7 zmienianej uchwały do aktualnej treści tego zakazu wskazanej w katalogu zakazów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody, gdzie dookreślono pojęcie linii brzegowej. Zmiana ta nie pociąga za sobą skutków w postaci zmiany gospodarowania gruntami na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Wyjątki przewidziane w ustawie pozostają bez zmian.

Zmiana ww. uchwały jest niezbędna do podjęcia uchwały w sprawie planu ochrony dla parku krajobrazowego.

Projekt Uchwały Sejmiku wraz z Załącznikami

W Etapie IV przeprowadzono konsultacje społeczne projektu planu ochrony na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Protokół z konsultacji społecznych został podany do publicznej wiadomości na stronach BIP ZPKWZ i UMWZ oraz jest dostępny poniżej do pobrania. Ponadto na podstawie wymogu wynikającego z przepisów odrębnych, tj. m. in. z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), przeprowadzono także konsultacje z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego (podstawa prawna: Uchwały Nr XXVIII/433/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLV/532/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r.). ZRDPP w dniu 02 stycznia 2023 r.  podjęła uchwały o akceptacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planów ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego. Sprawozdania z konsultacji z ZRDPP zostało opublikowane na stronie BIP UMWZ. Także Rada Parków Krajobrazowych WZ w dniu 01 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę akceptującą przedstawiony projekt uchwał ws. ustanowienia planu ochrony dla DPK.

W Etapie IV pozyskano również opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (z dnia 15 maja 2023 r., znak: ZN.K.5150.25.2023.KE.MB.MJ.AF) oraz uzgodnienie projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Środowiska w Szczecinie (postanowienie RDOŚ z dnia 24.05.2023 r., znak: WOPN.6211.3.2022.RCh).

Dokumentacja Etapu IV obejmuje projekt uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego wraz z uzasadnieniem po opracowaniu uwag i wniosków, które wpłynęły w drodze konsultacji społecznych oraz procedur administracyjnych związanych z opiniowaniem i uzyskiwaniem wymaganych prawem uzgodnień.

Uzgodniony i zaopiniowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jest dostępny tutaj:

Projekt uchwały ws. ustanowienia planu ochrony dla DPK po uzgodnieniach

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 14 września 2023 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego. Uchwała ta została opublikowana w Dziennikach Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 września 

Uchwała w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego jest dostępna tutaj.

 
Pobierz plik (20220425_zawiadomienie.pdf)  Zawiadomienie o II spotkaniu w ramach prac nad planem ochrony [ ] 475 kB
Pobierz plik (Dokumentacja do planu ochrony Etap_III_DPK.pdf)  Dokumentacja do planu ochrony Etap III DPK [ ] 21967 kB
Pobierz plik (Dokumentacja-DPK-Etap-1.pdf)  Dokumentacja Etapu I. [ ] 20772 kB
Pobierz plik (obwieszczenie ZPKWZ -konsultacje społeczne planu ochrony DPK.pdf)  Obwieszczanie ZPKWZ [ ] 1066 kB
Pobierz plik (Plan_ochrony_DPK_26.11.2021 ZPKWZ.pdf)  Prezentacja ZPKWZ I spotkanie DPK [ ] 2221 kB
Pobierz plik (prezentacja_DPK_spotkanie_26.11.2021 BULiGL_Poznan.pdf)  Prezentacja BULiGL Poznań I spotkanie DPK [ ] 4796 kB
Pobierz plik (prezentacja_DPK_spotkanie_31052022.pdf)  Prezentacja z II spotkania ze społeczeństwem [ ] 9882 kB
Pobierz plik (projekt uchwały Sejmiku wraz z uzasadnieniem DPK Plan ochrony.pdf)  Projekt uchwały Sejmiku [ ] 181 kB
Pobierz plik (Protokół z II spotkania konsultacyjnego 31.05.2022.pdf)  Protokół z II spotkania konsultacyjnego 31.05.2022 [ ] 7788 kB
Pobierz plik (protokół_Konsultacje_społeczne_DPK KD do publikacji.pdf)  Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku [ ] 3375 kB
Pobierz plik (Raport_z _prac_terenowych Etap_II_DPK.pdf)  Dokumentacja Etapu II DPK [ ] 36864 kB
Pobierz plik (Uchwała Sejmiku wraz z Załącznikami 09 11 2022 BPK Plan ochrony DPK.pdf)  Uchwała Sejmiku [ ] 31969 kB
Pobierz plik (zalozenia-PO-DPK.pdf)  Opis założeń do opracowania projektu planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazow [ ] 305 kB
Pobierz plik (zawiadomienie_przedłużeniu_DPK.pdf)  Zawiadomienie ZPKWZ o przedłużeniu kons. plany ochrony DPK [ ] 526 kB

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.