Barlinecki Park Krajobrazowy

Barlinecki Park Krajobrazowy skoszona łąka  fot. zbiory ZPKWZ
Barlinecki Park Krajobrazowy skoszona łąka fot. zbiory ZPKWZ

Prace nad dokumentacją do planu ochrony oraz projektem planu ochrony prowadzone będą w czterech Etapach:

  • Etap I – etap wstępny, mający na celu uruchomienie prac nad dokumentacją do planu ochrony, obejmujący powiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony, identyfikację interesariuszy oraz prace kameralne, w tym określenie granic parku oraz jego otuliny;
  • Etap II – obejmujący prace kameralne i terenowe, w tym inwentaryzację zasobów przyrodniczych i wartości kulturowych oraz zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów w tym etapie;
  • Etap III – opracowanie koncepcji ochrony przyrody, zasobów kulturowych i krajobrazu, w tym wskazanie działań ochronnych oraz zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów w tym etapie;
  • Etap IV – opracowanie projektu planu ochrony parku krajobrazowego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień projektu planu. 

Po zakończeniu prac przewidzianych w każdym z Etapów ZPKWZ udostępni dokumentacje na stronie internetowej ZPKWZ.

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 30 stycznia 2023 r.
Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem wymaganych prawem opinii i uzgodnień, termin zakończenia prac nad projektem planu ochrony wydłużono do 31 lipca 2023 r.

Prace nad Etapem I, II, III i IV do projektu planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego zostały zakończone w terminie.

Ze względu na duży rozmiar map są one dostępne do wglądu w siedzibie ZPKWZ, w godzinach pracy Jednostki, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: (091) 48 17 133 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obecnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego został przekazany przez Zarząd Województwa do przedłożenia na Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z czym trwają prace przygotowawcze do dalszego procedowania projektu przez Sejmik WZ.

Projekt uchwały w sprawie planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego, wykonany w Etapie III

W ramach prac w Etapu IV Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego. Projekt planu ochrony jest dostępny poniżej oraz na stronie  BIP ZPKWZ w zakładce Zawiadomienia i obwieszczenia, a także na stronach internetowych oraz BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Konsultacje będą trwały od 15 listopada 2022r. do 05 grudnia 2022r.  (UWAGA: Ze względu na awarię strony internetowej i BIP ZPKWZ, która miała miejsce w dniach 13-15 listopada 2022r. konsultacje społeczne przedłużono do dnia 08 grudnia 2022 r.). Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ww. wskazanym terminie w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski w tej sprawie należy kierować na adres Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej, mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści uzasadnienia do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego, które zostanie również opublikowane na ww. stronach internetowych oraz BIP ZPKWZ i UMWZ.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ramach prac nad planem ochrony prac dostosowano przebieg granic parku krajobrazowego oraz jego otuliny do przebiegu działek ewidencyjnych. Ponadto podczas prac nad dokumentacją do planu ochrony oraz w toku wykonywania obowiązków w ramach nadzoru nad parkami krajobrazowymi województwa zachodniopomorskiego stwierdzono konieczność zawężenia odstępstw od zakazów na terenie miasta Barlinek wskazanych w Uchwale Nr XIX/232/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego, wykluczając z odstępstw od zakazów obszar doliny rzeki Płoni w granicach terenów zielonych określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek aktualnym na dzień wejścia w życie uchwały zmieniającej. Dla działek ewidencyjnych, dla których zostały wydane prawomocne decyzje o warunkach zabudowy, stan prawny pozostanie bez zmian. W związku z powyższym jednocześnie procedowana jest zmiana Uchwały Nr XIX/232/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego w powyższym zakresie. Zgodnie z ustawą o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zmiana Uchwały w sprawie Parku nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . Wymaga jednak uzyskania uzgodnień z radami gmin oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zmiana ww. uchwały będzie procedowania niezależnie od uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parków Krajobrazowego.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego

W Etapie IV przeprowadzono konsultacje społeczne projektów planów ochrony na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Protokół z konsultacji społecznych został podany do publicznej wiadomości na stronach BIP ZPKWZ i UMWZ oraz jest dostępny poniżej do pobrania. Ponadto na podstawie wymogu wynikającego z przepisów odrębnych, tj. m. in. z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), przeprowadzono także konsultacje z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego (podstawa prawna: Uchwały Nr XXVIII/433/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLV/532/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r.). ZRDPP w dniu 02 stycznia 2023 r.  podjęła uchwały o akceptacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planów ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego. Sprawozdania z konsultacji z ZRDPP zostało opublikowane na stronie BIP UMWZ. Także Rada Parków Krajobrazowych WZ w dniu 01 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę akceptującą przedstawiony projekt uchwał ws. ustanowienia planu ochrony dla BPK.

W Etapie IV uzyskano również opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo WKZ z dnia 13 kwietnia 2023 r., znak: ZN.K.5150.54.2023.MS/KS) oraz uzgodnienie projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Środowiska w Szczecinie (postanowienie RDOŚ z dnia 26.06.2023 r., znak: WOPN.6211.2.2022.RCh).

Dokumentacja Etapu IV obejmuje projekt uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego wraz z uzasadnieniem po opracowaniu uwag i wniosków, które wpłynęły w drodze konsultacji społecznych oraz procedur administracyjnych związanych z opiniowaniem i uzyskiwaniem wymaganych prawem uzgodnień.

Uzgodniony i zaopiniowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jest dostępny tutaj:

Projekt uchwały ws. ustanowienia planu ochrony dla BPK po uzgodnieniach

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 14 września 2023 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego. Uchwała ta została opublikowana w Dziennikach Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 5 października 2023r.

Uchwała w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego jest dostępna tutaj.

 
 Pobierz plik (Dokumentacja-BPK-Etap-I.pdf)Dokumentacja Etapu I. [ ] 7603 kB
Pobierz plik (Dokumentacja_calosc_BPK3.pdf)  Dokumentacja całość BPK [ ] 28471 kB
Pobierz plik (obwieszczenie_ZPKWZ.pdf)  Obwieszczenie ZPKWZ [ ] 980 kB
Pobierz plik (Plan ochrony BPK 28.09.2021 ZPKWZ.pdf)  Prezentacja ZPKWZ BPK I spotkanie [ ] 3722 kB
Pobierz plik (Prezentacja_II_spotkanie_BPK.pdf)  Prezentacja z II spotkania ws. planu ochrony [ ] 4512 kB
Pobierz plik (Prezentacja_I_spotkanie_BPK_BULiGL.pdf)  Prezentacja BULiGL I spotkanie [ ] 3870 kB
 Pobierz plik (projekt uchwały Sejmiku + uzasadnienie BPK Plan ochrony.pdf)Projekt uchwały Sejmiku [ ] 204 kB
Pobierz plik (Protokol_II spotkanie_BPK_do_udostępnienia.pdf)  Protokół II spotkania BPK [ ] 5545 kB
Pobierz plik (Protokol_konsultacje_spoleczne_BPK do publikacji.pdf)  Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku [ ] 10729 kB
Pobierz plik (Raport_z _prac_terenowych Etap_II_BPK.pdf)  Dokumentacja Etapu II BPK [ ] 16827 kB
Pobierz plik (zalozenia-PO-BPK.pdf)  Opis założeń do opracowania projektu planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobraz [ ] 863 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie-BPK1.pdf)  Zawiadomienie o I spotkaniu w ramach prac nad planem ochrony dla BPK [ ] 262 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie_II_spotkanie_BPK.pdf)  Zawiadomienie o II spotkaniu w ramach prac nad planem ochrony BPK [ ] 257 kB
Pobierz plik (zawiadomienie_przedłużeniu_BPK.pdf)  Zawiadomienie ZPKWZ o przedłużeniu kons. plany ochrony BPK [ ] 527 kB
Pobierz plik (Załacznik_do_zawiadomienia_II spotkanie_BPK.pdf)  Załącznik do zawiadomienia II spotkanie BPK [ ] 742 kB

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.